Extras menu list

    Pav Bhaji 95 Jain Pav Bhaji 100 Spec. Cheese Pav Bhaji 110 Khadi Pav Bhaji 120 Veg. Paneer Tawa Pulao 110 Shahi Cheese Pulao 120 Spec. Chola Pulao 110 Chole bhature 100 Makka Roti-sarso Ka Sag 110 Allu Paratha – Dahi 1o0 Paneer Paratha – Dahi 110 Mix Paratha 110 Sanv Paratha 100 …